Folosim cookies pentru a va oferi o experienta personalizata. Click aici pentru mai multe informatii despre cookies si modul lor de folosire.

Acord cu turistul

INFORMARE/DECLARAȚIE CONSIMȚĂMÂNT PENTRU REZERVAREA/CUMPĂRAREA SERVICIILOR ȘI/SAU PACHETELOR DE SERVICII DE CĂLĂTORIE ÎN CONTEXTUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

ASPECTE IMPORTANTE

  Edman Group Targoviste este o persoană juridică română, care are ca obiect principal de activitate–organizarea pachetelor de servicii de călătorie, excursiilor, evenimentelor etc. care sunt ofertate și comercializate prin intermediul agențiilor de turism sau direct de către tur-operatori, respectiv rezervarea, intermedierea și vânzarea serviciilor de călătorie, excursii, transport și cazare, cu ridicata sau cu amănuntul, către publicul larg și/sau clienților comerciali.

                   Edman Group Targoviste are sediul social  în Targoviste, str. Prof. Nicolae Radian, bl o2, etaj 3, ap. 10, telefon 0722557759, fax 02345566763, este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângăTribunalul Danbovita, sub nr. J15/150/2001, având cod fiscal Ro 14020997, reprezentată legal de dl. Dragomir Nicolae – Director General.

                   Edman Group Targoviste  respectă confidențialitatea tuturor clienților săi și va trata/prelucra datele personale cu mare atenție, în condiții tehnice și organizatorice de securitate adecvată.

                  Edman Group Targoviste  prelucrează datele cu caracter personal primite direct de la dumneavoastră,în funcție de opțiunea exprimatăprin prezentul document.

                  Edman Group Targoviste  nu va prelucra datele dumneavoastră personale decât în măsura în care acest demers este necesar în vederea îndeplinirii scopului mai jos menționat.

Vă rugăm să văidentificați și să completați, după caz, următoarele informații:

Nume/Prenume

 

CNP/CUI/CIF Companie/

 

Adresa de corespondență:

 

Telefon/Fax: 

 

Ce date cu caracter personal prelucrează  Edman Group Targoviste?

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea,  restricționarea, blocarea, arhivarea, ștergerea sau distrugerea datelor.

În contextul promovării, rezervării, intermedierii, ofertării și comercializării serviciilor și/sau pachetelor de servicii de călătorie, altor servicii turistice, evenimente culturale/sportive sau de altă natură,servicii de agrement sau călătorii de afaceride către Edman Group Targoviste,și al menținerii/dezvoltării raporturilor comerciale/contractuale cu dumneavoastră,vă putem solicita anumite date cu caracter personal.

În acest sens, Edman Group Targoviste poate  prelucra, printre altele, următoarele date cu caracter personal: numele și prenumele, companie/autoritate/instituție, CNP, vârstă minori, adresa de corespondenta, telefon/fax, e-mail,pagina web/cont social media.

Cine sunt persoanele vizate?

Persoanele vizate, ale căror date pot fi prelucrate de către Edman Group Targoviste, exclusiv în scopul mai jos menționat sunteți dumneavoastră, în calitate de călători/turiști/beneficiari ai serviciilor de călătorie sau turistice, reprezentanți/împuterniciți/persoane de contact de afaceri (parteneri de afaceri sau contractuali, etc.) din cadrul companiilor sau instituțiilor/autorităților publice.

Care sunt scopurile colectării datelor cu caracter personal ?

Utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal doar în următorulscop:

  • Rezervarea, intermedierea, ofertarea și/sau comercializarea serviciilor și/sau pachetelor de servicii de călătorie, altor servicii turistice, evenimente culturale/sportive sau de altă natură, servicii de agrement sau călătorii de afaceri;
  • Reclamă, marketing (marketing direct), publicitate, promovare/evaluare servicii, promovare evenimente și manifestăriculturale/sportive sau de altă natură, desfășurare campanii promoționale, concursuri, loterii publicitare, fidelizare, transmitere newsletter (buletine informative), efectuarea de comunicări comerciale pentru serviciile Edman Group Targoviste, inclusiv cele dezvoltate împreuna cu un partener Edman Group Targoviste, prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicații electronice;

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scop promoțional (marketing)

Prelucrarea datelor personale furnizate de dumneavoastră (cum ar fi: nume și prenume, CNP, adresa de e-mail, nr. fax, nr. telefon mobil/fix, etc.) se va efectua de Edman Group Targoviste, în scopul menționat anterior, doar cu consimțământul dvs. expres, neechivoc, liber, informat și anterior exprimat, cu respectarea drepturilor dvs. stabilite prinlege și specificate în prezentul document.

Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră vor putea fi folosite în scop promoțional (marketing) și pentru produsele sau serviciile altor parteneri ai Edman Group Targoviste, cu respectarea drepturilor dumneavoastră. 

Dumneavoastră văputeți exercita opțiunea în privința unei asemenea prelucrări prin selectarea/bifarea casetelor adecvate din formularele/documentele utilizate pentru colectarea datelor cu caracter personal.

Indiferent de situație, în cazul în care veți dori la un moment dat,încetarea prelucrării de către Edman Group Targoviste a datelor dumneavoastră cu caracter personal,puteți solicita oricând încetareaoricăreiprelucrări de date din partea noastră.

              Edman Group Targoviste  va considera toate informațiile colectate de la dumneavoastră ca fiind confidențiale și nu le va partaja cu terți (cu excepțiatur-operatorilor, unităților de cazare, transportatorilor, altor persoane fizice și/sau juridice implicate în prestarea serviciilor și/sau pachetelor de servicii de călătorie, altor servicii turistice, evenimentelor culturale/sportive sau de altă natură, serviciilor de agrement sau călătorii de afaceri rezervate sau achiziționate de dumneavoastră, respectiv partenerilor Edman Group Targoviste  de afaceri, în cazul în care fără partajarea datelor, dumneavoastră nu ați putea beneficia de toate aceste servicii menționate mai sus) fărăconsimțământuldumneavoastră expres și anterior.

Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal?

Destinatarii datelor înseamnă orice persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenție sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele dvs. cu caracter personal, precum cele precizate mai jos, dar fără a se limita la:tur-operatori, unități de cazare, transportatori, alte persoane fizice și/sau juridice implicate în prestarea serviciilor și/sau pachetelor de servicii de călătorie, a altor servicii turistice, desfășurarea evenimentelor culturale/sportive sau de altă natură, serviciilor de agrement sau călătoriilor de afaceri, autorități publice centrale și locale,autoritățijudecătorești, politie, parchet (în limitele prevederilor legale și/sau ca urmare a unor cereriîntemeiate și expres formulate), etc.

Confidențialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurata de Edman Group Targoviste și nu vor fi furnizate către alți terți în afara celor menționați în prezentul document.

Durata prelucrării datelor cu caracter personal

În vederea realizării scopului menționat, Edman Group Targoviste va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe toată perioada de desfășurare a activităților Edman Group Targoviste, pana în momentul în care dumneavoastră sau reprezentantul legal/împuternicit al dvs., va exercita dreptul de opoziție/ de ștergere (cu excepțiasituației în care Edman Group Targoviste prelucrează datele în baza unei obligații legale sau justifică un interes legitim). Ulterior încheierii operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă dumneavoastră sau reprezentantul legal/împuternicit nu va exercita dreptul de opoziție/de ștergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către Edman Group Targoviste pe durata de timp prevăzută în procedurile interne Edman Group Targoviste și/sau vor fi distruse.

Care sunt drepturile dumneavoastră?

   În relația cu Edman Group Targoviste, dumneavoastrăbeneficiați conform prevederilor legale aplicabile de următoarele drepturi: dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul deștergerea datelor, dreptul la restricționareaprelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri.

Iată pe scurt care sunt drepturile pe care le aveți:    

Dreptul de a fi informat înseamnă că aveți dreptul de a fi informat cu privire la modul în care datele dvs. sunt prelucrate și motivul prelucrării.  

Dreptul de acces înseamnă ca avețidreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.

Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opoziție vizează dreptul de a văopune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, avețidreptul de a va opune prelucrării în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, utilizând, dacă este cazul, funcția de dezabonare inclusă în materialele de marketing.

Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fărăîntârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicatăfiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") înseamnă căavețidreptul de a solicita săvăștergem datele cu caracter personal, fărăîntârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; văretragețiconsimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; văopunețiprelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătura cu oferirea de servicii ale societățiiinformaționale.

Dreptul la restricționareaprelucrării poate fi exercitat în cazul în care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; în cazul în care Edman Group Targoviste nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.

Drepturi legate de procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri. Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-omăsura semnificativă. Prevederile menționatenu se aplică în cazul în care decizia:

  1. este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizata și un operator de date;
  2. este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului și care prevede, de asemenea, masuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertățilorși intereselor legitime ale persoanei vizate; sau
  3. are la baza consimțământul explicit al persoanei vizate.

 În cazul în care, dumneavoastră, direct sau prin reprezentant, văexercitați drepturile menționate mai sus, în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauza caracterului repetitiv, Edman Group Targoviste poate:

  • fie săperceapă o taxă rezonabilă,ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării, sau pentru luarea masurilor solicitate;
  • fie să refuze să dea curs cererii.

De asemenea, dumneavoastră vă este recunoscut dreptul de a depune o plângere în fata unei autorități de supraveghere și de a introduce o cale de atac judiciară. 

Cum va puteți exercita drepturile dumneavoastră?

Pentru exercitarea acestor drepturi, dumneavoastră văputeți adresa Edman Group Targoviste o cerere scrisa, datată și semnată, la adresa de e-mail: edmantravel@yahoo.com sau la următoarea adresă de corespondență: Edman Group Targoviste, str. Prof. Nicolae Radian, bl o2, etaj 3, ap. 10, cod poștal 130062.

   Prin completarea și semnarea prezentului document, dumneavoastrăconfirmați căați citit, ați fost informat/ă corect, complet, precis, ați luat la cunoștința, înțelegeți pe deplin și sunteți de acord cu:

-  faptul că prelucrarea de date cu caracter personal, astfel cum este specificată în legislația în vigoare și  în prezentul document va fi efectuatăîn scopul rezervării, intermedierii, ofertării și/sau comercializării serviciilor și/sau pachetelor de servicii de călătorie, altor servicii turistice, desfășurării evenimentelor culturale/sportive sau de altă natură, serviciilor de agrement sau călătoriilor de afaceri;inclusiv cele dezvoltate împreuna cu un partener Edman Group Targoviste, prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicații electronice, în baza consimțământului manifestat de dumneavoastră, în mod expres, neechivoc, liber și informat;

- faptul că Edman Group Targoviste nu va prelucra datele dumneavoastră personale decât în măsura în care acest demers este necesar scopuluimenționat în prezentul document, cu respectarea masurilor legale de securitate și confidențialitate a datelor.

Prin completarea și semnarea prezentului document, dumneavoastră confirmați că ați citit, ați fost informat/ă corect, complet, precis, ați luat la cunoștința și înțelegeți pe deplin drepturile de care beneficiați,conform prevederilor legale aplicabile, respectiv:dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de ștergere a datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri

 

Data completării:

 

 

Semnătura: